fbpx
Individuální firemní workshopy

Workshop: Tvorba marketingové strategie firmy

Workshop: Marketingová strategie pro firmy

Potenciální zákazníky nechci odradit hned na začátku… v tomto případě to rád poruším, protože jsou věci, které musí padnout hned na začátku. To, co nabízím, není půldenní ani  celodenní povídání o marketingu. Není to ani povídání.

V rámci tohoto kurzu vám předám prakticky všechno, co jsem se o marketingu naučil za dvacet let. Vše jsem také úspěšně otestoval na svých projektech. To, že máte zájem o toto školení, znamená, že máte zájem se se mnou půl roku týden co týden potkávat. Já vás přitom budu svými workshopy provádět a společně projdeme všechny níže uvedené body. Čeká nás přes 134 hodin společné práce. To je dost. Ale výsledek bude stát za to!

Výsledkem bude vyladěná marketingová komunikace vaší firmy. Zlepšení zaznamenáte ve všech ohledech. A pokud vás tento úvod nepřiměl k útěku na nějaké tříhodinové povídání o “hlubinách” marketingu, pojďme na to. Čeká nás následující:

Komu je kurz určen

 • Firmám. Není veřejný, na termín se nemůže přihlásit kdokoli. Jde o firemní vzdělávání
 • Kromě zavedených firem také startupům či projektům připravovaným, novým i zaběhnutým
 • Týmům o alespoň dvou lidech. Kurz je možné otevřít i pro jediného majitele, ale ten bude ochuzen o nápady a myšlenky ze svého okolí. V takovém případě doporučuji přizvat partnerku, děti, psa (i když psi moc marketinogvých nápadů nemívají – vlastní zkušenost)…

Poptávka kurzu  Kapitoly kurzu – projdeme vše důležité

  • Úvod do marketingové strategie: Znalostní základ, vývoj marketingové strategie, osobnosti, základní metody marketingu, řízení marketingové dokumentace, MIS (Marketingový Informační systém) 
  • Audit marketingových aktivit: Mikro a makro prostředí, trhy, konkurence, dodavatelské řetězce, stávající marketingová strategie, Porter: 5 sil, SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threat; silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby)
  • Největší chyby: Návrhy, postupy a řešení největších nedostatků. Metoda OST (Opportunity Solution Tree; Strom řešení příležitostí)
  • Identifikace cílových skupin: Návrh segmentace, příprava segmentační tabulky, návrhy ohledně získávání dat, kvalitativní a kvantitativní výzkumy
  • Mapa touchpointů: Návrh mapy, definování touchpointů, prioritizace, sestavování kanálů
  • Tvorba person: Zpracování dat z předchozích kapitol, dotazníkové šetření, vytvoření person, validace dat 
  • UCDC (User Centered Design Canvas: návrh zaměřený na uživatele): Představení metody a její realizace, identifikace USP (unique selling proposition; unikátní prodejní argument), vytvoření hypotéz, validace hypotéz
  • STDC (See Think Do Care; Vidí, Přemýšlí, Koná, V péči): Představení frameworku, definice jednotlivých oddílů, kompletace dat na základě předešlého oddílu, promítnutí do komunikačních kanálů 
  • Plán marketingových aktivit: Sestavení plánu na základě předchozích zjištění, prioritizace aktivit, prioritizace kanálů. Rozpad dle WBS (Work breakdown structure; rozpad činností na jednotlivé úkoly), práce s nástroji na projektové řízení, kompetenční model, role
  • Náklady na marketing: Odhad návratnosti investic do marketingu, rozpočtování marketingových aktivit
  • Publikační plán a mediaplán: Příprava a tvorba publikačního plánu, propojení s mediaplánem
  • Kdo neměří, neřídí: Metodika sběru, třídění a zpracování dat. Plán kontroly a aktualizací. Metody automatizace
  • Definice značky a volba strategie: Trh a konkurence, konkurenční strategie, metody identifikace a definice značky, diskuse nad klady a zápory. Výběr cesty k naplnění účelu značky + realizace
  • Příběh značky: k čemu a jak? Proč je potřeba mít příběh, k čemu je příběh dobrý, jak příběh vytvořit? Metody tvorby příběhu + realizace
  • Tvorba kampaní: Představení metodiky tvorby, řízení a vyhodnocování kampaní. Realizace testovacích kampaní
  • Nastavení vnitrofiremní komunikace: Metodika komunikace marketingového oddělení směrem k lidem, oddělením, veřejnosti, vedení i akcionářům. Příprava komunikačních platforem a plánů. Mapa zainteresovaných stran
  • Řízení kvality služeb: Metody řízení kvality služeb SERVQUAL (Services quality; kvalita služeb) a GAP analýza, dotazníková šetření, focus group. Stanovování hypotéz i realizace vycházející ze zjištěného
  • Automatizace procesů v marketingu: Metody automatizace procesů, ukázky jednotlivých nástrojů, možnosti automatizace
  • Marketingový pohled na HR: Marketing směrem k současným, bývalým i potenciálním zaměstnancům, metody komunikace, alternativní využití známých systémů

  Výstup kurzu

  • Kompletní audiovizuální záznam všech setkání
  • Interaktivní materiály, které během spolupráce vzniknou.Jsou to především:
   • Mapa touchpointů, prioritní kontaktní body v nástroji Coogle.it
   • Průchod zákazníka službou
   • Popisy person a plán jejich rozvoje
   • Segmentační tabulka spolu s definovanými segmenty. Může být přes integromat napojena na trvalou aktualizaci dat
   • UCDC diagram, případně Lean Canvas plátno v nástroji Mural
   • STDC diagram v nástroji Mural
   • Interaktivní tabulka s plánem marketingových aktivit
   • Opakovatelně použitelný roční publikační plán s “učením se z vlastních úspěchů”
   • Metodika výpočtu nákladů na marketing pro budoucí produkty a služby
   • Interaktivní a přes integromat propojitelný plán OKR s gamifikačními prvky
   • Brandový manuál, logo, definice brandu, příběh značky, barvy, komunikace…
   • Manuál a metodika tvorby kampaní
   • Vytvořený systém interní komunikace, aby se už žádná informace neztratila
   • Dotazníky a postupy řízení kvality spolu s návodem na další rozvoj. Lehký úvod do norem řízení kvality
   • Spousta scénářů v integromatu, které vám pomohou zvládat příval marketingových dat v následujících letech
   • Proces práce s lidmi a týmem, který je o lidech, ne o lidských zdrojích. Návody, jak se stát magnetem na zaměstnance
   • Obrovské množství materiálů a nápadů, z nichž můžete v příštích letech čerpat
   • Pravidla pro trvalý rozvoj marketingových aktivit
   • Dost pravděpodobně i několik nových kolegů, kteří vám pomohou obsáhnout a využít to obrovské množství potenciálu, který ve vaší firmě teď je
  • A především pocit, že nejste ve vleku událostí, ale jejich hybateli

  Cena

  Individuální. Stanovuje se na základě aktuálního stavu firmy, jejích finančních možností, časových možností účastníků kurzu, priorit a aktuálních potřeb. Na kurz lze čerpat dotaci.

  Reference

  Zájemci si mohou popovídat s účastníky mých předešlých kurzů, v případě zájmu rád propojím.

  Poptávka kurzu   Related posts
   PodnikáníIndividuální firemní workshopy

   Webinář: Krize ve firmě a jak se jí bránit

   Přihlaste se na webinář. Během přibližně hodiny se dozvíte řadu zajímavostí o tom jak…
   Read more
   Individuální firemní workshopy

   Workshop: Budování značky

   Toto je nejkratší kurz z mé nabídky, přesto zahrnuje pět setkání po čtyřech hodinách a…
   Read more
   Individuální firemní workshopy

   Workshop: Design služeb

   Design služeb je kurz, workshop, při němž vás provedeme všemi zákoutími návrhu…
   Read more